Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020


ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Α.Π.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 66/22.01.2014 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, κατά τη διάταξη του άρθρου 514, εδαφίου γ΄, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠοινΔ), δεν επιτρέπεται δεύτερη αίτηση αναιρέσεως κατά της ιδίας αποφάσεως. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, προϋπόθεση για την απαγόρευση ασκήσεως δεύτερης αιτήσεως αναιρέσεως είναι να έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης. Στην αντίθετη περίπτωση που η πρώτη εκκρεμεί, παραδεκτώς ασκείται εντός της νόμιμης προθεσμίας δεύτερη αναίρεση, η οποία είναι συμπληρωματική της πρώτης και συνεξετάζεται με αυτήν.

 
Στην προκειμένη περίπτωση (σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου), όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, κατά της υπ’ αριθ. 34/2013 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας ασκήθηκαν από τον κατηγορούμενο – αναιρεσείοντα εμπροθέσμως : (α΄) η πρώτη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε την 26.02.2013, προ της καταχωρίσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο, με δήλωση του αναιρεσείοντος στον διευθύνοντα το Κατάστημα Κράτησης Πατρών (άρθρα 465 §§ 1, 2 και 474 § 1, εδάφ. β΄ του ΚΠοινΔ) και (β΄) η δεύτερη αίτηση - δήλωση αναιρέσεως που ασκήθηκε εμπροθέσμως την 07.05.2013 με δήλωση του παραστάντος κατά τη συζήτηση της υποθέσεως δικηγόρου Αθηνών, που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι παραδεκτή διότι περιέχει ως λόγους αναιρέσεως α΄) την απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (πρώτος λόγος – άρθρο 510 § 1, στοιχ. Α΄, του ΚΠοινΔ), β΄) την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (δεύτερος λόγος από το άρθρο 510 § 1, στοιχ. Δ΄, του ΚΠοινΔ), γ΄) την εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης (τρίτος λόγος από το άρθρο 510 § 11, στοιχ. Ε΄, του ΚΠοινΔ) και δ΄) την παραβίαση του δεδικασμένου (τέταρτος λόγος από το άρθρο 510 § 1, στοιχ. ΣΤ΄, του ΚΠοινΔ).
 
 
Συνεπώς, εφόσον δεν έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης αιτήσεως αναιρέσεως, η δεύτερη αίτηση επιτρεπτώς ασκείται εντός της νόμιμης προθεσμίας, αφού η προσβαλλομένη απόφαση καταχωρίσθηκε καθαρογραμμένη στο τηρούμενο από το Εφετείο Λαρίσης ειδικό προς τούτο βιβλίο στις 17.04.2013, και πρέπει οι αιτήσεις αυτές να συνεκδικασθούν.
 
 
Σημειωτέον, ότι η πρώτη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, με δήλωσή του, ενώπιον του Διευθυντή της φυλακής (“Καταστήματος Κράτησης”), στην οποία εγκλείστηκε ο καταδικασμένος.
 
 
Ε. Παπαδάκης
 
 
 

 

Your rating: None Average: 5 (17 votes)