Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019


Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (prospectus) για το Χρηματιστήριο

 

Με την υπ’ αριθ. 795/2013 απόφαση του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) παραπέμφθηκε προς εκδίκαση στην Επταμελή Σύνθεση του ΣτΕ (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 §  5 του π.δ. 18/1989), λόγω μείζονος σπουδαιότητας, το ζήτημα, σχετικά με τις προϋποθέσεις της υποχρέωσης συμπλήρωσης (“επικαιροποίησης”) του ενημερωτικού δελτίου (prospectus) πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρείας, η οποία ζητεί την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά το επενδυτικό κοινό.
 
Σύμφωνα με τις σκέψεις της απόφασης, στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 366/16Δ/196/28.07.2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας, που άσκησε αναίρεση ενώπιον του ΣτΕ, πρόστιμο ύψους 25.000.000 δραχμών, σύμφωνα με το άρθρο 76 § 10 του νόμου 1969/1991, για παράβαση του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος (π.δ.) 348/1985.
 
Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου, που διενεργήθηκε στις δημοσιευμένες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01. έως 31.12.1999, της αναιρεσειούσης εταιρείας, διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις στους λογαριασμούς της κατάστασης αποτελεσμάτων σε σχέση με τα στοιχεία των προβλέψεων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη χρήση 1999, που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο δημοσιεύτηκε ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
 
Ειδικότερα, τα προ φόρων κέρδη, με βάση τις δημοσιευμένες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 86,9 εκατομμύρια δραχμές, έναντι προβλεπόμενων στο ενημερωτικό δελτίο κερδών 330 εκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή τα πραγματοποιηθέντα κέρδη υπολείπονταν από τα προβλεφθέντα κατά ποσοστό 73,7%.
 
Η αναιρεσείουσα εταιρεία στην από 09.06.2000 απαντητική επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέφερε, ότι τα τελικά κέρδη ήταν 113,8 εκατομμύρια και υπολείπονται κατά 65,5%, αντί 73,7%, των προβλεφθέντων.
 
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 16Δ/196/28.07.2000 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στις συναλλαγματικές διαφορές, που συνολικά ανήλθαν σε 571.000.000 δραχμές και το 1/3 μόνον αυτών επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 1999, ενώ τα 2/3 θα επιβάρυναν τις επόμενες χρήσεις. Το ανωτέρω ποσό συναλλαγματικών διαφορών, ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση τόσο με τα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο αποτελέσματα της χρήσης όσο και με τα τελικά πραγματοποιηθέντα, προήλθε από την ανατίμηση του γεν Ιαπωνίας, στο οποίο είχε συνάψει δάνειο η αναιρεσείουσα. Η ανατίμηση αυτή πραγματοποιήθηκε σταδιακά καθ’  όλο το διάστημα, από τον χρόνο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής και όχι εφ’ άπαξ.
 
Επίσης, η αναιρεσείουσα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επένδυσε σημαντικά ποσά σε εισηγμένες στο Χ.Α.Α. μετοχές, εκτιθέμενη στον κίνδυνο να πραγματοποιήσει ζημιές, όπως και έγινε, γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο αλλά ούτε και μεταγενέστερα ανακοινώθηκε στους επενδυτές. Σύμφωνα δε με όσα αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά το χρονικό διάστημα από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. (02.09.1999 και 23.09.1999) και μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής της αναιρεσειούσης στο Χ.Α.Α. (27.12.1999) είχαν αλλάξει τα δεδομένα και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και, κατά συνέπεια, έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη τα νέα αυτά δεδομένα για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων κερδών με τη σύνταξη συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του π.δ. 348/1985, πράγμα που η αναιρεσείουσα παρέλειψε. Για τον λόγο αυτό επιβλήθηκε σε βάρος της το πρόστιμο κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 76 § 10 του νόμου 1969/1991. Με βάση την απόφαση αυτή, συντάχθηκε ο υπ’ αριθ. 248/2001 χρηματικός κατάλογος, που εστάλη στην Δ.Ο.Υ. Τυρνάβου, όπου και πραγματοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 2063/29.05.2001 ταμειακή βεβαίωση του παραπάνω ποσού.
 
Κατά της ανωτέρω πράξεως ταμειακής βεβαίωσης, η αναιρεσείουσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας ανακοπή, η οποία απορρίφθηκε. Η κρίση της πρωτόδικης απόφασης επικυρώθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία έγινε, μεταξύ άλλων, δεκτό, ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν αρμόδια για την επιβολή του προστίμου σε βάρος της αναιρεσειούσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 § 10 του νόμου 1969/1991, λόγω μη σύνταξης συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου μετά τα νέα οικονομικά δεδομένα, που προέκυψαν ύστερα από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.
 
Ακολούθως, με την απόφαση του ΣτΕ, κρίθηκε, ότι προβλέπεται από τον νόμο η αρμοδιότητα επιβολής προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εταιρείες, ήδη κατά τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών τους στο χρηματιστήριο, όπως εν προκειμένω, εφ’ όσον διαπιστωθεί, ότι δεν απεικονίζεται στο ενημερωτικό δελτίο η οικονομική κατάσταση της υπό ένταξη στο χρηματιστήριο εταιρείας.
 
Στη συνέχεια, δέχτηκε η απόφαση, ότι, με την αίτηση αναίρεσης της εταιρείας, προβάλλεται, ότι παρίσταται μη νομίμως αιτιολογημένη η κρίση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, ότι η αναιρεσείουσα εταιρεία παρέλειψε να συντάξει συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τα νέα οικονομικά δεδομένα, που προέκυψαν λόγω των διακυμάνσεων του νομίσματος (γεν Ιαπωνίας), που είχε συνάψει δάνειο, διότι στο ενημερωτικό δελτίο υπήρχε σαφής αναφορά στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ώστε να είναι σε θέση ο κάθε ενδιαφερόμενος να εκτιμήσει τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αιτούσης εταιρείας, λόγω της ανατίμησης του γιεν.
 
Η αναιρεσείουσα εταιρεία ισχυρίζεται μάλιστα, ότι κατά παράβαση των κανόνων της λογικής και του άρθρου 336 §§ 1 και 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), απορρίφθηκε ο ισχυρισμός της, ότι το ύψος των συναλλαγματικών διαφορών δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου έως την 15.11.1999, διότι, από την ημερομηνία αυτή έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης, θα μπορούσε να είχε μεσολαβήσει υποτίμηση του γεν και να είχαν προκύψει κέρδη αντί ζημιών.
 
Το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, οι οποίοι είχαν προβληθεί κατ’ έφεση, ως αβάσιμους, με την αιτιολογία, ότι οι επικαλούμενες από την αναιρεσείουσα συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν ήδη πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής την 27.12.1999 και, εφ’ όσον η τόσο μεγάλη συναλλαγματική διαφορά οφείλεται σε ανατίμηση του γεν, που επήλθε σταδιακά και όχι εφ’ άπαξ, κατά τα βεβαιωθέντα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η αναιρεσείουσα καθ’  όλο το διάστημα από τον χρόνο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής, που γνώριζε τα παραπάνω, ήταν σε θέση να εκτιμήσει, ότι δεν θα επιτυγχάνονταν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, έγινε δεκτό, ότι η αναιρεσείουσα όφειλε, βάσει του άρθρου 24 του π.δ. 348/1985, να προβεί στη σύνταξη συμπληρωματικού δελτίου, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, πράγμα που παρέλειψε να πράξει και, επομένως, ορθά της επιβλήθηκε το ένδικο πρόστιμο.
 
Η κρίση όμως αυτή της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης είναι μη νομίμως αιτιολογημένη, δεδομένου, ότι, κατά την έννοια των προπαρατεθεισών διατάξεων, αρκεί στο ενημερωτικό δελτίο να περιλαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα της υπό ένταξη στο χρηματιστήριο εταιρείας, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν πλήρως και επομένως να προστατευτούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ειδικά επί νομισματικών ισοτιμιών, οι οποίες είναι ευρέως γνωστές στο επενδυτικό κοινό.
 
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει εξ άλλου από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, στο ενημερωτικό δελτίο αναφερόταν το γεγονός του  δανεισμού της αναιρεσειούσης εταιρείας σε γεν, έτσι ώστε το επενδυτικό κοινό να είναι σε θέση να εκτιμήσει την οικονομική κατάσταση και προοπτική της αναιρεσειούσης εταιρείας.
 
Και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται, ότι η υπόθεση επιβολής του προστίμου βρίσκεται ενώπιον των δικαστηρίων επί ολόκληρη δωδεκαετία, χωρίς και πάλι να έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, η οποία απαιτεί και άλλο χρονικό διάστημα, πιθανόν ετών, μέχρι να λήξει τελειωτικά.
 
 
 
Εμμανουήλ Παπαδάκης
Your rating: None Average: 5 (6 votes)