Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020


Ευεργέτημα πενίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194 έως και 204 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), το λεγόμενο “ευεργέτημα της πενίας” χορηγείται σε ορισμένες περιπτώσεις από τα δικαστήρια στον άπορο διάδικο, ο οποίος αποδεδειγμένα δεν είναι σε θέση να καλύψει τα έξοδα διεξαγωγής συγκεκριμένης δίκης.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη απόφαση, η υπ’ αριθ. 14/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, με την οποία παρασχέθηκε στον αιτούντα Κ.Π. το ευεργέτημα της πενίας για δίκη που αφορά αγωγή αποζημίωσης, την οποία ο αιτών έχει ασκήσει κατά του Ι. Λ. και, όπως αναφέρεται στην απόφαση, “θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου την 23.01.2013”.

 

Το σκεπτικό – αιτιολογικό της απόφασης περιέλαβε τα παρακάτω γεγονότα, προκειμένου να δικαιολογήσει το δικαστήριο τη χορήγηση του ευεργετήματος της πενίας, δηλαδή την απαλλαγή του αιτούντος από τα δικαστικά έξοδα.

 

“Σύμφωνα με τα άρθρα 194 επ. του ΚΠολΔ (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) για την παραδοχή της αίτησης για παροχή του ευεργετήματος της πενίας, το οποίο χορηγείται σε εκείνον που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και του παραβόλου, χωρίς να περιοριστούν από αυτόν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του, πρέπει να αναφέρεται συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης, η οποία δεν πρέπει να παρουσιάζεται φανερά άδικη ή ασύμφορη και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή του ευεργετήματος και αρκεί πιθανολόγηση [ΣΗΜ.: δηλαδή κρίση “εκ των ενόντων” ή, με απλούστερη και όχι κυριολεκτούσα διατύπωση, “πρόχειρη κρίση”] για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

 

Στην υπό κρίση υπόθεση ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του ζητεί να του παρασχεθεί το ευεργέτημα της πενίας για την υπόθεση αγωγής αδικοπραξίας που έχει ασκήσει κατά του Ι. Λ., η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο της 23.01.2013. Η αίτηση είναι παραδεκτή και νόμιμη, σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις.

 

Από την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζονται και συγκεκριμένα του εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας, που αφορά το οικονομικό έτος 2012 και τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ Ιεράπετρας, πιθανολογείται ότι ο αιτών είναι χαμηλού εισοδήματος, είναι άνεργος από την 01.08.2008 και εξακολουθεί να είναι άνεργος τουλάχιστον έως την 21.08.2012 και το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του ανέρχεται στο ποσό των 1.720,24 ευρώ. Την 23.01.2013 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου αγωγή για αδικοπραξία που ο αιτών έχει ασκήσει κατά του Ι.Λ., στο πλαίσιο της οποίας έχει δηλώσει, ότι εκχωρεί οποιοδήποτε ποσό ήθελε επιδικαστεί σε αυτόν στο Ελληνικό Δημόσιο. Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πιθανολογείται, ότι η περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος δεν του επιτρέπει να καταβάλει τα έξοδα της συγκεκριμένης δίκης και τα παράβολα, ενώ ταυτόχρονα η δίκη αυτή δεν παρουσιάζεται φανερά άδικη ή ασύμφορη.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντρέχουν οι προϋποθέσεις των αναφερομένων στην αρχή της παρούσης διατάξεων και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να χορηγηθεί στον αιτούντα το ευεργέτημα της πενίας για την ανωτέρω δίκη”.

 

Το ευεργέτημα της πενίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά την περίοδο που διανύουμε της οικονομικής δυσπραγίας, επειδή περισσότεροι πολίτες δεν είναι σε θέση ν’ ανταποκριθούν στις δαπάνες δικαστικών διενέξεων με κίνδυνο να μην μπορέσουν να διεκδικήσουν και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους προσφεύγοντας στη λεγόμενη Δικαιοσύνη, δηλαδή στη δικαστική εξουσία της Πολιτείας.

 

Εξ άλλου, αυτή η απόφαση δείχνει τις καλές πλευρές της κρατικής εξουσίας, η οποία, αν στελεχώνεται από ενάρετους ανθρώπους - λειτουργούς, σε όλες τις εκφάνσεις και μορφές της (σαν διοίκησης, νομοθεσίας και δικαιοσύνης), μπορεί να μετατρέψει τη ζωή των πολιτών από ζοφερή, βασανιστική και ανυπόφορη, σε παραδεισένια.

 

 

Ε. Παπαδάκης

 

 

Your rating: None Average: 4.6 (9 votes)